Procedury funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego Nr 13 w Warszawie od 1 września 2020 r.Procedury funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego Nr 13 w Warszawie od 1 września 2020 r.

Organizacja zajęć w szkole i zasady na terenie szkoły

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce (środkami dostarczanymi przez szkołę) oraz założyć maskę ochraniającą usta i nos.( maseczki własne )
 • Przed wejściem do szkoły wszystkim uczniom oraz pracownikom będzie mierzona gorączka termometrem bezdotykowym.
 • Temperatura ciała powyżej 37,5 stopni spowoduje powiadomienie rodziców/opiekunów i odesłanie ucznia do domu.
 • Uczniowie pracują w przypisanych pomieszczeniach klasowych i nie zmieniają izb.
 • Podczas wychodzenia na przerwę, do toalety obowiązuje zakrywanie nosa i ust maseczkami.
 • Wszyscy nauczyciele wyposażeni będą w przyłbice i maseczki.
 • Dystans miedzy nauczycielem a uczniem podczas lekcji powinien wynosić min 1,5 m.
 • W szkole powinien być zachowany dystans miedzy uczniami i od pracowników szkoły min. 1,5 m.
 • W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomieni będą rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • W miarę możliwości i warunków pogodowych zajęcia odbywać się będą na świeżym powietrzu.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, w szczególności ławki będą dezynfekowane podczas przerw przez personel szkolny oraz na koniec dnia pracy szkoły odpowiednimi przeciwwirusowymi środkami przez firmę sprzątającą.
 • W klasach i na korytarzach dostępne będą środki do dezynfekcji.
 • Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Sprawdziany i prace klasowe w formie pisemnej przekazane zostaną przez uczniów do odpowiednich pojemników i sprawdzone najwcześniej po 72 godzinach.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ograniczone będą ćwiczenia i gry kontaktowe, zajęcia będą miały charakter spacerowy lub formę pisemną.
 • Do czasu ewentualnego odwołania uczniowie klas I-III będą uczęszczać na basen ( w ramach lekcji W-F) pozostałe godziny dopasowane będą do sytuacji epidemiologicznej.
 • Zajęcia pozalekcyjne jak. np. wolontariat, koła przedmiotowe itp. ustalane będą na bieżąco.
 • Lekcje informatyki odbywać się będą w pomieszczeniach klasowych – przenośne laptopy.

Wytyczne obowiązują do odwołania lub zmiany opierając się na wytycznych MEN i GIS oraz MZ.

Jednocześnie informuję, że poza szczegółowymi rozwiązaniami wprowadzonymi na terenie szkoły obowiązujące są wszystkie zasady wprowadzone rozporządzeniami dotyczącymi całego społeczeństwa w czasie pandemii